Flash و ActionScript

سوالات خود درباره نحوه استفاده از ActionScript در Flash را در این بخش مطرح کنید.